HARE KRISHNA
Natrag doma.
Yugala Kishora logo

TRANSCENDENTALNI RJEČNIK

Gospodin Caitanya donosi ljubav prema Krishni

 
Vrlo je teško, ako ne i nemoguće, pratiti temu koja obrađuje bhakti-yogu, bez prijevoda i tumačenja osnovnih pojmova koji gotovo uvijek ostaju u svom originalnom, sanskritskom obliku.

Osobama upoznatima  sa tematikom yoge, buddhizma, transcendentalne meditacije  bez obzira da li su indolozi ili tek laici, namjenila sam ovaj transcendentalan rječnik.

Ne nađete li riječ u našem transcendentalnom rječniku, pišite nam na sri_gvs_croatia@hotmail.com.

E-pošta !
 
  B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
početak stranice


A
Abhideya - propisano djelovanje duše prema ponovnom buđenju odnosa sa Gospodinom.
Acarya - duhovni vođa, onaj tko poučava vlastitim primjerom. 
Acintya-bhedabheda-tattva - "neshvatljivo" jedinstvo u različitosti. To shvaćanje Gospodin
            Caitanya naučavao je kao osnovu filozofije Gaudiya vaishnavizma po kojem su Bog i
            Njegove energije, Njegova kreacija istodobno istovjetni i različiti.
Acyuta - "Nepogrešivi", ime Krishne koje označava da nikada ne pada.
Adhama - najniži među ljudima.
Adhibhautika - nesreće koje uzrokuju druga živa bića.
Adhidaivika - nesreće kojih su uzrok polubogovi (priroda).
Adhikar - ponašanje u skladu sa Božjim zakonom.
Adhikari - onaj koji zna nauk Krishne i služi Ga.
Adhokshaja - "van dometa materijalnih čula", ime Krishne.
Adhyatmika - nesreće kojih je uzrok vlastito tijelo i um.
Adi-lila - 1) prvih 24 godina zabava Gospodina Caitanye; 2) prvi dio Caitanya-Caritamrite. 
Agni - polubog vatre.
Agnihotra-yajna - svečanost i žrtvena vatra u vedskim ritualima.
Ahaituki - bez želje za varanjem.
Ahanghrahopasana - mayavadijsko obožavanje svog vlastitog tijela kao božanskoga.
Ahankara - lažni ja, jedno od suptilnih dijelova uvjetovanih duša.
Ahimsa - nenasilje umom, rječju ili djelom.
Aishvarya-lila - igre Gospodinovog obilja.
Ajita - "Nepobjedivi" - ime Krishne.
Ajnata-sukriti - pobožno djelovanje koje čovjek vrši bez vlastitog znanja.
Akama - čovjek koji nije požudan.
Akarma - "nedjelovanje", djelovanje koje ne veže karmu.
Akasha - nebo, eter.
Akinchana - čovjek koji ne posjeduje ništa u materijalnom svijetu.
Amrita - nektar koji donosi besmrtnost.
Amritattva - vječni život.
Anadi - bez početka.
Ananda - savršeno duhovno blaženstvo.
Ananta - neograničen.
Anima-siddhi - mistična moć pomoću koje čovjek postaje manji od atoma.
Anirudha - vidi: Vasudeva.
Antaranga-seva - služenje u svom duhovnom tijelu.
Antaryami - "Prisutan"; Nad-duša.
Antya-lila - 1) posljednjih 18 godina zabava Gospodina Caitanye; 2) treći i posljednji dio
             Caitanya-Caritamrite.
Aparadha - uvreda; uglavnom se odnosi na Sveto Ime što uključuje uvrede Gospodinu, 
             bhaktama i ostalim živim bićima. 
Apara-prakriti - niža, materijalna energija Gospodina.
Apara vidya - materijalno znanje.
Aprakata - prisutnost Krishne bez pokazanja.
Aprakata-lila - zabave Krishne u kojima se ne pokazuje.
Aprakrita - duhovni ili anti-materijalni svijet.
Apratihata - neprekidan.
Apsare - prekrasne plesačice na nebeskim planetima.
Arati - svečanost obožavanja Gospodina kada mu se nude razni povoljni elementi poput
            mirisnog štapića, cvijeta, vode, lepeze, ghee-lampe, jela itd.
Archana - način obožavanja Božanstva (na oltaru).
Archa-vigraha, archa-murti - oblik Gospodina koji je javlja kroz materijalne elemente poput
            kipa ili slike. Obožava se na oltaru kod kuće ili u hramu.
Archana - obožavanje Gospodina na oltaru.
Artha - ekonomski razvitak, obilje.
Aryan - pripadnik civilizacije koja slijedi vedsku kulturu; onaj čiji je cilj duhovni napredak.
Asana - mjesto za sjedenje.
Asat-sanga - druženje sa osobama koje nisu sljedbenici, poklonici.
Ashrama - duhovni red prema vedskom društvenom sistemu; brahmacharya (učenički red), 
          grihasta (porodični red), vanaprastha (povučenost) i sannyasa (odvojenost).
Ashraya - "Uzvišeni", koji je izvor i zaštitnik svega.
Ashtanga-yoga - "osmostruki put" koji se sastoji od yame i niyame (moralno djelovanje), 
            asane (tjelesni položaji), pranayame (kontrola disanja), pratyahare (odvajanje od 
            osjetila), dharane (učvršćivanje uma), dhyane (meditacije) i samadhija (stanje duboke
            usredotočenosti na Vishnua unutar srca).
Ashutosha - ime Gospodina Shive kojemu je vrlo lako udovoljiti ako Ga se obožava.
Asura - osoba koja ne želi služiti Gospodina, demon.
Atma - "ja", duša. Ponekad atma znači tijelo, um, intelekt ili Vrhovno Ja. U većini slučajeva 
           označava osobnu dušu.
Atma-nivedana - potpuno predavanje i žrtvovanje Gospodinu.
Atmarama - onaj koji je zadovoljan u duši.
Atma-samarpana - potpuno, bezuvjetno predavanje Krishni.
Avadhuta - onaj koji je iznad društvenih pravila i zakona.
Avaranatmika - Majina moć pomoću koje uvjetovane duše osjećaju zadovoljstvo u 
            svakom stanju u životu.
Avatara - "onaj koji silazi". Potpuno ili djelomično opunomoćena inkarnacija Boga koji silazi
            iz duhovnog područja s određenom misijom.
Avesha-avatara - inkarnacija ili opunomoćeno živo biće. 
Avidya - neznanje.  B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
 početak stranice

B

Babaji - isposnički red života iznad sannyase, u kojem se samo mantra, meditira i čita.
Bala Krishna, Bala-Gopala - dječak Krishna.
Balarama - potpuna ekspanzija Svevišnje Božanske Osobe Shri Krishne, od koje sve 
             ostale potječu. U Vrindavani se pojavljuje kao sin Rohini i stariji Krishnin brat.
Bhaba-roga, bhava-roga - materijalne nesreće ili bolesti ponovnog rađanja i umiranja.
Bhagavad-gita - "Pjesma Gospodnja". Djelo u sažetku iznosi filozofiju svjesnosti 
             Krishne. Na  bojnom polju Kurukshetri prije 5000 godina u obliku dijaloga izravno je 
             izgovara Svevišnji Gospodin Shri Krishna svom prijatelju Arjuni. Najglavniji dio 
             Mahabharate. 
Bhagavan - "Onaj tko posjeduje sve obilje"; Svevišnji Gospodin koji je riznica sve ljepote, 
             snage, slave, bogatstva, znanja i moći odricanja. 
Bhagavatam - vidi: Shrimad-Bhagavatam.
Bhagavata-dharma - transcendentalna religija kao vječna uloga živoga bića. 
Bhagavata-purana - vidi: Shrimad-Bhagavatam.
Bhagavata-vidya - transcendentalno, najuzvišenije znanje.
Bhagavate - osobe ili stvari vezane za Gospodina.
Bhagya - dobra sreća.
Bhagyavan - najsretniji, najpovoljniji.
Bhajananandi - poklonik koji uvijek služi Boga ali ne propovijeda drugima.
Bhakta - onaj koji služi Gospodina s ljubavlju i posvećenom predanošću, poklonik.
Bhakta-avatara - inkarnacija Boga kao poklonika.
Bhakta-lata-bija - sjeme posvećene predanosti.
Bhakti - posvećena predanost, ljubav za Gospodina. 
Bhakti-rasamrita-sindhu - "More nektara posvećene predanosti". U šesnaestom ju je 
             stoljeću napisao Shrila Rupa Gosvami. Ta je knjiga priručnik o bhakti-yogi
             posvećenoj predanosti i najvažnije autorovo djelo.
Bhakti-shakti - duhovna moć koja je osnova moći zadovoljstva i vječnosti.
Bhakti-shastre - sveti spisi i knjige koje govore o posvećenoj predanosti te o igrama Krishne 
             i njegovih bhakta.
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura - početkom ovog stoljeća najutjecajniji je i najpoznatiji
           vaishnava propovjednik. Duhovni učitelj Shrila Shridhara Maharaje, Srila B.P.
             Keshava Maharaje, Shrila A. C. Bhaktivedanta Swamija te mnogih drugih učitelja.
Bharata - drevni kralj Indije od kojeg su potekli Pandave.
Bhava - oduševljenje; stupanj bhakti prije čiste ljubavi prema Bogu.
Bhava-bhakti - nivo pročišćene dobrote gdje se čovjekovo srce topi u posvećenoj predanosti;
             prvi stupanj ljubavi prema Bogu.
Bhava-sagara - more neprekidnog rađanja i umiranja.
Bhaya - strah.
Bhishma - plemeniti vojskovođa poštovan kao "djed" Kuru dinastije.
Bhoga - materijalno, neposvećeno uživanje (najčešće hrane).
Bhu-dharana-shakti - moć održavanja planeta unutar svemira.
Bhukti - želja za materijalnim uživanjem.
Brahma - prvo stvoreno biće u svemiru. Čisti je bhakta Gospodina i povjereno mu je da stvori
             sve životne oblike u svemiru. Upravlja gunom strasti te je poznat kao guna-avatara
             Duhovno je znanje izravno u srce primio od Krishne i izvorni je duhovni učitelj našeg 
             učeničkog slijeda brahma-madhva-gaudiya sampradaye, putem kojeg se od 
             postanka svijeta prenosi čisto duhovno znanje od učitelja na učenika.
Brahma-bandhu - osoba rođena u porodici brahmana ali bez osobina brahmane.
Brahmachari - učenik u celibatu prema vedskom društvenom sustavu (vidi: ashrama).
Brahma-jijnasa - upit o duhovnom svijetu.
Brahmajyoti - duhovni sjaj koji proizlazi iz transcendentalnog tijela Gospodina Krishne i 
             obasjava duhovni svijet.
Brahmaloka - prebivalište Gospodina Brahme, najviši planet ovoga svijeta.
Brahma-muhurta - 90 minuta prije izlaska sunca. 
Brahman - 1) osobna duša; 2) neosobni, sveproživamući vid Svevišnjeg; 3) Svevišnja 
             Božanska Osoba; 4) mahat-tattva tj. sveukupna materijalna tvar. Brahman se 
             najčešće odnosi na neosobni sjaj sveproživajućeg aspekta koji je sekundarni atribut 
             Svevišnjeg. 
Brahmana - član staleža najinteligentnijih ljudi u sustavu četiri staleža vedskog društva.
Brahma-randhra - rupa u lubanji kroz koju savršeni yogi napušta svoje tijelo. 
Brahma-samhita - drevni tekst koji bilježi molitve Gospodina Brahme Gospodinu Krishni; 
             otkrio ju je Caitanya Mahaprabhu u južnoj Indiji.
Braja Mandala ili Vraja Mandala - vidi: Vrindavana. 
Buddhi-yoga - još jedan naziv za bhakti-yogu koji označava najvišu upotrebu inteligencije 
            (buddhi).
 
  B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
početak stranice


C


Caitanya - životna snaga. 
Caitanya-caritamrita - biografija Shri Caitanye Mahaprabhua koju je u šesnaestom stoljeću 
            napisao Shrila Krishnadasa Kaviraja. 
Caitanya Mahaprabhu - inkarnacija Gospodina Krishne u dobu Kali. Pojavio se u Navadvipi,
            u zapadnom Bengalu, potkraj petnaestoga stoljeća. On je Krishna osobno. Pojavio 
            se u ulozi bhakte i širio yuga-dharmu (sankirtana - glavni proces religije za ovo 
            doba), masovno pjevanje Božjih imena.
Caitya-guru - Krishna koji se smješta u srcu svakog živog bića u ulozi duhovnog učitelja.
Cakra - 1) kotač Vishnua na vrhu hrama kao prijetnja demonima; 2) ovalno oružje Krishne
            kojim ubija demone.
Candala - izgnanik iz društva, psojedac.
Candra - vladar mjeseca (Candraloke).
Caturmasya - četiri mjeseca kišnog razdoblja u Indiji, za koje vrijeme poklonici Vishnua
            slijede posebne strogosti.
Caturvyuha - prve četvoroglave ekspanzije Krishne - Vasudeva, Sankarshana, Aniruddha i
            Pradyumna.
Cintamani - kamen kušač zlata - pretvara se u zlato.
Cit - neograničeno znanje.
Cit-shakti- unutarnja snaga Gospodina.
Cupid - polubog ljubavi, Kamadeva.
 
  B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
početak stranice


D

Dakshina - ponuda učenika svom duhovnom učitelju u vrijeme iniciranja.
Damodara - "Vezan konopcem za struk"; ime Krishne iz igre sa majkom Yashodom.
Dana - milostinja.
Dandavat - ponuda poštovanja padanjem na pod poput štapa.
Dari sannyasi - lažni tantrički "sannyasi" koji živi sa ženama.
Darshana - "vidjeti, shvatiti". Uglavnom se odnosi na Božanstvo, duhovnog učitelja, svece 
             ili sveta mjesta. 
Dasharatha - otac Gospodina Rame, Krishnina avatara.
Dasa - sluga.
Dasyam - služenje u transcendentalnom osjećaju prijateljstva na nivou čiste božanske 
             ljubavi prema Krishni.
Dasya-rasa - vječni odnos sluge Vrhovnog Gospodina. 
Deva - polubog ili božanska osoba.
Devahuti - majka Kapiladeve.
Devaki-nandana - "Sin Devaki", ime Krishne.
Devi - unutarnja energija.
Dhama - prebivalište.
Dharma - 1) religijski principi; 2) ljudsko vječno, prirodno zanimanje.
Dhupa-arati - svečanost nuđenja mirisnog štapića i cvijeta Božanstvu
Dhyana - meditacija.
Diksha - duhovna inicijacija, svjesno krštenje. 
Diksha-guru - inicirajući duhovni učitelj.
Dugdha - mlijeko.
Durga devi - vanjska, materijalna energija Gospodina, mlađa sestra Krishne.
Dvapara yuga - vidi: yuge.
Dvaraka - grad na zapadnoj obali Indije. Mjesto gdje je Krishna prebivao u ulozi idealnog 
             kralja.
Dvarakesha - "Kralj Dvarake", ime Krishne.
Dvipa - 1) otok; 2) planet.   B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
početak stranice


G

Gadadhara-pranantha - "Život i duša Gadadhara Pandite", ime Gospodina Caitanye.
Gandharve - nebeski pjevači i muzičari među polubogovima.
Ganja - marihuana, koriste je duhovno nezrele osobe.
Garbhodakashayi Vishnu - vidi: Purusha-avatari.
Garuda - orao-nositelj Gospodina Vishnua.
Gauda-desha - Bengal.
Gauda-mandala-bhumi - mjesta u Bengalu gdje bi išao Gospodin Caitanya.
Gaudiya Math - vaishnavska organizacija čiji je osnivač Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati
            Thakura. Ima mnogo nezavisnih ogranaka i hramova. Jedan od njih je ISKCON,
            najpoznatiji na Zapadu od svih Gaudiya Math ogranaka.
Gaudiya vaishnave - bhakte, sljedbenici, poklonici Gospodina Shri Caitanye Mahaprabhua,
            Krishnine inkarnacije koji je dao posebnu važnost pjevanju Svetog Imena kao glavnom
            duhovnom procesu ovog doba.
Gaura - "Svjetle puti", ime Gospodina Caitanye.
Gauracandra - "Zlatni mjesec", ime Gospodina Caitanye.
Gaura-gopala mantra - mantra sastavljena od četiri sloga: Ra-dha-Kri-shna.
Gaurakishora Dasa Babaji - duhovni učitelj Shrila Bhaktisiddhante Sarasvati Thakure.
Gaura mantra - Gau-ra-anga.
Gauranga - vidi: Caitanya Mahaprabhu.
Gauracandra - vidi: Caitanya Mahaprabhu.
Gayatri - "ono što oslobođa čovjeka od materijalne zapletenosti".
Giridhari - Svevišnjji Gospodin Krishna, koji je podigao brdo Govardhanu. Također obožavani
            kamen s brda Govardhane koji nije različit od Krishne.
Gokula - vidi: Vrindavana.
Goloka - Krishnaloka, vječno prebivalište Gospodina Krishne.
Gopa Kumara - glavni lik iz Sanatana Gosvamijeva djela Brihat-Bhagavatamritam u kojem se
            prikazuje njegov postupni napredak u duhovnom životu, kako je napuštao jedan
            duhovni nivo da bi dostigao slijedeći, jedno društvo da bi dobio drugo sve dok nije
            dostigao najviše područje duhovnog postignuća; najviši duhovni planet Goloka
            Vrindavanu, Krishnino izvorno prebivalište.
Gope - pastiri Vrindavane. Odrasli služe Krishnu uglavnom iz osjećaja roditeljske ljubavi, dok
            dječaci pastiri imaju s Krishnom odnos prijateljstva.
Gopi-candana - vrsta gline koja se koristi za tilak (oznake na tijelu vaishnave).
Gopijana-vallabha - "Transcendentalni ljubavnik gopija", ime Krishne.
Gopije - pastirice, Krishnine prijateljice koje predvodi Radharani. Najuzvišeniji yogiji, bez
            traga sebičnih materijalnih želja i na najvišem su stupnju savršenstva čiste službe
            ljubavi posvećene predanosti; služe Krishnu s osjećajem zanosne ljubavi.
Goshthyanandi - poklonik koji je stručan u predanom služenju i koji tako i propovijeda.
Gosvami - svami, onaj tko potpuno vlada svojim osjetilima.
Govardhana - brdo Vraja kojeg je Gospodin Krishna podigao malim prstom svoje lijeve ruke i
            držao kao kišobran neprestano tijekom 7 dana da bi zaštitio svoje drage bhakte od
            olujnih kiša koje je na njih poslao Indra, upravitelj kiše, kralj viših planeta. Tu su se
            odvijale mnoge Krishnine igre pa je zato jedno od najsvetijih mjesta u Vrindavani.
Govardhana-shila - obožavani kamen s brda Govardhana koji nije različit od Krishne.
Govinda - Svevišnji Gospodin Krishna, koji pruža zadovoljstvo zemlji, kravama i čulima.
Gramya-katha - duhovno prazan razgovor koji se tiče porodičnog života.
Grihamedi - zavidan porodični čovjek koji živi samo za čulno uživanje.
Grihasta - osoba u braku koja živi prema vedskom društvenom sustavu.
Gune - odlike materijalne prirode; dobrota, strast i neznanje.
Gunja-mala - posebni ukrasi kojima se ukrašava tijelo Gospodina.
Guru - duhovni učitelj.
Guru-kripa - milost duhovnog učitelja.
Guru-parampara - duhovno učeničko naslijeđe.
Guru-puja - obožavanje duhovnog učitelja.
   B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
početak stranice

H

Hara - Krishnina vrhovna moć zadovoljstva, u vokativu "Hare" kao u Hare Krishna
            maha-mantri.
Hari - ime Boga: "Onaj koji odnosi grijehe i materijalne vezanosti svojih bhakta".
Hari bol - "Pjevaj Sveto Ime Hari".
Haridasa Thakura - uzvišeni Krishnin bhakta, živio je u vrijeme Shri Caitanye Mahaprabhua,
            poznat kao namacarya - uzorni učitelj u mantranju i pjevanju Svetog Imena.
Hari-kirtana - vidi: Sankirtana.
Hari-nama-sankirtana - masovno pjevanje Svetih Imena Gospodina.
Hladini shakti - Gospodinova moć zadovoljstva.
Hrishikesha - "Gospodar svih čula", ime Krishne.
 
  B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
početak stranice


I

Indra - kralj raja i predsjedavajući polubog vremenskih prilika.
Ikshvaku- sin Surye, poluboga Sunca kojemu je otac Vivasvan prenio duhovnu znanost koju
            je primio izravno od Krishne.
Ishvara -"Vrhovni kontrolor", ime Krishne.
 

  B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
početak stranice

J

Jagad-guru - duhovni učitelj cijelome svijetu.
Jagannatha - "Gospodar svemira"; naziv za čuveno Božanstvo (murti) iz Jagannatha Purija.
Jana-nivasa - "konačno utočište svih živih bića", ime Krishne. 
Janmasthami - svečanost rođendana Krishne. 
Japa - blago ponavljanje svetih imena na brojanicu ili bez nje. 
Jiva - individualna vječna duša; atomski sićušna.
Jiva Gosvami - vidi: šestorica Gosvamija. Jedan od čuvenih šestorice gosvamija iz
            Vrindavane; napisao je mnogo knjiga o posvećenoj predanosti, najpoznatija je
            Sat-sandarbha.
Jiva-himsa, jiva-himsana - zavist drugim živim bićima (poput ubijanja životinja).
Jnana - znanje. Materijalna jnana ne dostiže nivo iznad materijalnog tijela. Transcendentalna
            jnana razlikuje tvar od duha. Savršena jnana je znanje o tijelu, duši i Vrhovnom
           Gospodinu.
Jnana-kanda - dio Veda koji opisuje umno nagađanje.
Jnana-marga - kulturološki ili znanstveni put empiričkog filozofskog nagađanja.
Jnana-shakti - moć podjele transcendentalnog znanja drugima.
Jnana-yoga - put dostizanja duhovne spoznaje spekulativnom filozofskom potragom za
            istinom.


  B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
početak stranice


K

Kala - vrijeme.
Kaishora - Krishna u dobi između 11. i 15. godine.
Kaitava dharma - kvazi-religija.
Kali - personifikacija Maye, materijalne energije koja ima za zadatak držati živa bića van
            dometa duhovnog svijeta.
Kali-yuga - doba svađe i licemjerja koje je počelo prije pet tisuća godina: posljednje je u
            ciklusu od četiri doba i ukupno traje 432.000 godina. Poznato je po tome da su dobre
            osobine ljudi u velikom opadanju te stoga i religioznost. Čovjeku je jako teško
            prakticirati duhovnost, materijalni je utjecaj u naglom porastu.
Kama - požuda, svjetovna ljubav.
Kamala - cvijet lotosa.
Kanistha-adhikari - trećerazredni poklonik koji poštuje jedino Božanstvo i sebe, ali ne i
            ostale poklonike.
Kapha - sluz, jedan od tri glavnih elemenata materijalnog tijela (prema Ayurvedi).
Karatali - mala cimbala koja često koriste vaishnave kod kirtane.
Karma - zakon materijalnih djelatnosti koje donose posljedice.
Karma-tyaga - davanje rezultata karme Vrhovnom Gospodinu.
Karma-vira - uspješan plodonosni radnik.
Karmi - osoba koja vrši karmu (materijalne djelatnosti radi opstanka u materijalnom svijetu).
Karttika - ime vedskog mjeseca  (vrijeme listopada-studenog) u kojem se obožava Gospodin
            Damodara.
Keshava - Krishnino ime; "Onaj koji ima divnu, dugu, crnu kovrđavu kosu".
Kirtana - pjevanje i slavljenje Svevišnjeg Gospodina, glasno pjevanje Svetog Imena.
Krishna - "Najprivlačniji"; glavno je ime Svevišnje Božanske Osobe; u izvornom obliku s dvije
            ruke, flautom uz rame i paunovim perom na glavi.
Krishna-bhakti - služba ljubavi posvećene predanosti Svevišnjoj Božanskoj Osobi Krishni.
            Ovim procesom osoba može dostići savršenstvo života, uspostaviti izvorni odnos s
            Krishnom i služiti Ga čistom ljubavlju u jednom od pet osnovnih rasa ili odnosa. U
            odnosu neutralnosti, služenja gospodaru, prijateljstva, roditeljske ljubavi ili bračne
            zanosne ljubavi žene prema suprugu.
Krishnadasa Kaviraja - čuveni bhakta, autor Caitanya-caritamrite.
Krishna-katha - tema o Svevišnjem Gospodinu Shri Krishni.
Krishna-prema-dhana - bogatstvo ljubavi prema Krishni.
Krishne matir astu - "neka ti pažnja bude prema Krishni", pozdrav Vaishnava sannyasijima.
Kshatriya - ratnik ili administrativni službenik u staležu varnashrama-dharme.
Kshetra-sannyasa - zavjet gdje osoba napušta porodični život i živi na mjestu hodoćasšća
            služeći Gospodiina Vishnua.
Kshirodakashayi Vishnu - vidi:Purusha-avatara.
Kumare - "Djeca", odnosi se na četiri duhovna učitelja u obliku dječaka. Sinovi Brahme, veliki
            autoriteti duhovne znanosti i religije, čuveni u cijelom svemiru. Utemeljitelji su jednog
            od četiriju izvorna učenička naslijeđa putem kojih se od pamtivijeka čisto duhovno
            znanje prenosi od učitelja na učenika.
Kumbha-mela - svakih 12 godina sastaju se gosti iz cijele Indije u Prayagi radi duhovnog
            napretka.
Kunkuma - začin, crveni prah koji se baca na tijela obožavanih osoba.
Kurma - inkarnacija gospodina u obliku kornjače. 
Kurui - nasljednici Kurua, ovdje sinovi Dhritarashtre koji se bore protiv Pandava.
 

  B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
početak stranice


L

Laghima-siddhi - mistično savršenstvo prilikom kojeg osoba ulazi u sunce koristeći njegove
            zrake.
Lakshmi - božica sreće i vječna pratilja Svevišnjega Gospodina Narayane, Vishnua.
            Utemeljiteljica je jednog od četiriju izvorna učenička naslijeđa, Shri sampradaye,
            putem kojih se od pamtivijeka čisto duhovno znanje prenosi od učitelja na učenika.
Lila - transcendentalna djelatnost Svevišnjega Gospodina, Njegova igra.
Lila-avatara - inkarnacija koja silazi radi duhovne zabave u materijalnom svijetu.
Loka - planet.
  B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
 početak stranice

M

Madana-mohana - "Onaj koji osvaja i Kupida", ime Krishne.
Madana-mohana-mohini - "Ona koja osvaja osvajača Kupida", ime Shrimati Radharani.
Madhava - "Poput slatkoće proljeća ili meda", ime Krishne.
Madhukari - svetac isposnik koji uzima malo hrane i vode iz svake kuće poput pčele.
Madhupati - "Ubojica Madhu demona", ime Krishne.
Madhura-rasa, madhurya-rasa - najviša rasa, osjećaj i draž bračne ljubavi u kojem se služi
            Svevišnji Gospodin Shri Krishna.
Madhusudana - "Ubojica Madhu demona", ime Krishne. 
Madhya-lila - 1) zabave Gospodina Caitanye za vrijeme putovanja po Indiji, 2) treći dio
            Caitanya Caritamrite. 
Madhyama-adhikari - drugorazredni poklonik koji poštuje četiri vrste osoba - Gospodina,
            poklonike, nevine i demone, te svakoga poštuje u skladu s tim. 
Madhyama-bhagavata - poklonik koji je dostigao srednji nivo između početnika i savršenog
            poklonika. Uvijek postaje propovjednik i obožavan od početnika i običnih ljudi. 
Madhvacarya - duhovni učitelj našeg učeničkog naslijeđa Brahma-Madhva-Gaudiya
            sampradaye.
Maha - "veličanstveni".
Mahabharata - veliko epsko književno djelo autora Shrila Vyasadeve, opisuje povijest velike
           Indije u kojem je opisana i bitka na Kurukshetri. Sadržava i Bhagavad-gitu.
Mahadeva - vidi: Shiva.
Mahajane - dvanaest ovlaštenih predstavnika Gospodina čija je obveza propovijedati kult
            predane službe svim ljudima.
Mahakasha - "najveće nebo", mjesto gdje je smještena Goloka Vrindavana.
Maha-mantra - "Velika mantra za oslobođenje vezanosti za um", sveta imena Gospodina
            pjevana u najintimnijem i najmoćnijem obliku: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
            Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Mahamaya - upravitelj materijalnog svijeta. 
Mahaprabhu - vidi: Caitanya Mahaprabhu.
Mahatma - "velika duša", osoba svjesna Krishne.
Mahat-tattva - cjelokupna materijalna energija.
Maheshvara - "Vrhovni vlasnik", ime Shive.
Mala - brojanica.
Mamata - osjećaj jednolikosti između služenog i sluge u predanoj službi.
Manjarije - vrindavanske gopije od 8-12 godina koje pomažu sakhijama, starijim gopijama
           u služenju Radha-Krishne. Kao i sve gopije, na najvišem su stupnju savršenstva čiste
           službe ljubavi posvećene predanosti.
Mantra - transcendentalni zvuk ili vedska himna. Pročišćava i oslobađa um materijalnih
           nečistoća. Vidi: mantranje.
Mantranje (japa) - tiho izgovaranje mantri u osobnoj meditaciji, uglavnom pomoću brojanice.
Manu - polubog, otac čovječanstva. 
Manu-samhita - "Zakonik čovječanstva", objavljeni spis ćudorednih religijskih načela za
           civilizirano ljudsko društvo; pravila i propisi ljudskoga ponašanja.
Martya - opis Krishne koji se odnosi na njegovu pojavu u obliku ljudskog bića iz Svoje velike
           ljubavi prema Svojim poklonicima.
Matha - hram, zajednica.
Mathura - 1) ime za područje Vrindavane; 2) grad u Vraji blizu Vrindavane u kojem se Krishna
           rodio i u koji se vratio nakon što je vodio svoje igre iz djetinjstva u Vrindavani.
Mathuresha - "Kralj Mathure", ime Krishne.
Matsya - inkarnacija Gospodina u obliku ribe.
Maushala-lila - igre nestanka Yadu dinastije i odlaska Gospodina Krishne.
Maya - "Ono što nije", iluzija; energije Svevišnjeg Gospodina pod čijim utjecajem živa bića
           zaboravljaju svoju duhovnu prirodu i Boga.
Mayavadiji - sljedbenici, poklonici impersonalne filozofije koji zastupaju mišljenje kako je i
           duhovna i materijalna priroda istovjetna. Smatraju da Bog mora prihvatiti materijalni
           oblik pod utjecajem maye kad silazi u ovaj materijalni svijet, bilo da je riječ o
           Njegovom osobnom obliku iz duhovnog svijeta ili u obliku murtija. Takvo shvaćanje je
           svojstveno ateistima, zato ih je Caitanya Mahaprabhu nazvao aparadhijima,
           vređaocima Gospodina i upozorio vaishnave kako se ne bi blisko družili s njima.
Mishra-sattva - svjetovna dobrota.
Mleche - stalež ljudi van vedskog sustava po svojim standardima nemorala, bezbožnosti,
          načina života itd.
Mridanga - dvostrani bubanj kojega koriste vaishnave u kirtani.
Mukti, moksha - oslobođenje od materijalnog postojanja. Uglavnom se odnosi na
           sayujya-mukti, stapanje s impersonalnim sjajem Gospodina za razliku od
         vaishnavskog oslobođenja kad se bhakta vrati svom izvornom položaju vječnog sluge
           Krishne.
Mukunda - "Onaj koji daje oslobođenje", ime Krishne.
Murti - Gospodinov oblik u hramskom obožavanju obično napravljen od drva, metala, gline ili
           kamena u koji On silazi, privučen posvećenom predanošću, da bi Ga bhakte mogli
           obožavati dok su u uvjetovanom stanju.
Muni - mudrac.


  B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
početak stranice

N

Naga-baba - lutalice, "svećenici" koji ne slijede sveta pravila.
Naishkarma-akarma - djelovanje kod kojeg osoba ne osjeća posljedice jer ih vrši u
            svjesnosti Krishne.
NamaKrishna - Sveto Ime Gospodina.
Namacarya - acarya pjevanja Svetih Imena (Haridasa Thakura).
Nama-aparadha - uvreda Svetom Imenu.
Namabhasa - nivo iznad uvredljivog stupnja pjevanja Imena Boga kod kojeg osoba dobiva
            odraz shvaćanja Svetog Imena.
Nandagram - prijestolnica Nande Maharaje.
Nanda Maharaja - poočim Krishne, kralj pastira u Vrindavani.
Narada Muni - sin Brahme, duhovni učitelj Shrila Vyasadeve sastavljača veda. Stalno
            putuje pomoću svog duhovnog tijela kroz sve svemire, kako duhovne tako i materijalne
            i propovijeda slave Gospodina Shri Krishne.
Narayana - četveroruki oblik Gospodina Krishne koji vlada planetima Vaikunthe; Gospodin
           Vishnu.
Narayana-parayana - poklonik Gospodina Narayane. 
Nitai - ime Gospodina Nityanande ("onaj koji preplavljuje svijet transcendentalnom srećom")
Nirguna - bez osobina ili odlika; u odnosu na Svevišnjega Gospodina, Gospodin je
            transcendentalan prema materijalnim odlikama.
Nirsimhadeva - inkarnacija Krishne u obliku polu-lava - polu-čovjeka.
Nirvana - stanje prestanka sveg materijalnog djelovanja.
Nistha - postojanost u čvrstoj vjeri na putu duhovne spoznaje.
Nitya-lila - vječno prisutne igre Krishne.
Nitya-mukte - duše koje nikada ne dolaze u dodir sa vanjskom energijom.
Nityananda Prabhu - Kada je u Balaramu izražena velikodušnost, On postaje Nityananda.
            Dakle, izvorni je duhovni učitelj i glavni pratilac Caitanye Mahaprabhua; svima je dijelio
            božansku ljubav čak i onima koji su ga povrijedili, stoga je milostiviji od najmilostivije
            inkarnacije, Caitanye Mahaprabhua. Gaudiya vaishnave Ga uvijek slave sa Caitanyom
            Mahaprabhom; Gaura-Nitai ili Nitai-Gaura i mole za Njegovu milost kako bi dobili
            milost Caitanye Mahaprabhua.
Nivritti-marga - smjer u kojem se osoba odriče materijalnog svijeta radi višeg duhovnog
            razumijevanja.
  B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
 početak stranice

P

Pada-sevana - predano služenje lotosovih stopala Gospodina.
Padma-purana - vidi: Purane.
Palana-shakti - moć vladanja i održavanja živih bića.
Pancaratra-vidhi - obožavanje Božanstva.
Pancaratrika - sustav pravila za predano služenje Gospodina.
Panca-tattva - Gospodin, Njegov potpuni dio, Njegova inkarnacija, Njegove energije i Njegovi
            poklonici.
Pancopasana - obožavanje pet božanstava (Vishnua, Durge, Ganeshe i Surye) koje vrše
            Mayavadiji.
Pandave - pet sinova kralja Pandua: Yudhishtira, Bhima, Arjuna, Nakula i Sahadeva.
Pandita - učeni znalac svetih spisa. 
Pandu - brat Dhritarashtre.
Parabrahman - Vrhovni Brahman, Vrhovna Božanska Osoba, Shri Krishna.
Parakiya-rasa - bračna ljubav Gospodina prema gopijama.
Paramahamsa - osoba najvišeg niova duhovne spoznaje.
Paramam-padam - Gospodinovo transcendentalno prebivalište.
Paramatma - "Nad-duša"; lokalizirani vid Svevišnjega Gospodina koji se nalazi u srcu svakog
            živog bića i koji promatra i vodi uvjetovanu dušu.
Parampara - učeničko naslijeđe kroz koje se podučava duhovno znanje.
Para-vidya - transcendentalno znanje.
Parikshit Maharaja - kralj svijeta koji je čuo Shrimad-Bhagavatam od Shukadeve Gosvamija i
            tako dostigao savršenstvo.
Pati - suprug.
Patita-pavana - Gospodin Caitanya, oslobađa pale duše.
Pauganda - dob od 5. do 10. godine.
Pitta - žuč, jedan od tri glavnih elemenata materijalnog tijela po Ayurvedi.
Prabhu - gospodar.
Prabhupada - gospodar onih pod čijim se stopalima svi predaju.
Pradyumna - vidi: Vasudeva.
Prahlada - čuveni bhakta Gospodina kojeg je došao zaštiti Krishna u obliku polu-lava -
            polu-čovjeka i ubio njegova demonskog oca koji je strahovito maltretirao svog sina
            samo zato što je on bio bhakta.
Prajapatiji - praoci živih bića pod vodstvom Gospodina Brahme.
Prakata-lila - prisutnost Krishne uz svoje pojavljivanje.
Prakrita - materijalni nivo.
Prakrita-bhakte - materijalistički poklonici koji nisu napredovali u duhovnom znanju.
Prakrita-sahajiye - materijalistički tzv. poklonici koji zamišljaju da su napredni u intimnim
            odnosima sa Krishnom.
Prakriti - materijalna priroda.
Pranayama - smjer napredovanja u yogi putem disajnih procesa.
Prapti-siddhi - mistično savršenstvo pomoću kojeg yogi svojom rukom dostiže svuda i dobiva
           štogod zaželi.
Prasada - hrana ponuđena Krishni koja postaje posvećena i koja pročišćava dušu.
Prasannatma - radost dostignuta kada se čovjek oslobodi materijalnih stavova.
Pravritti-marga - upute za uživanje materijalnog svijeta u skladu sa propisima.
Prayojana - krajnji cilj života, dostići ljubav Božju.
Prema - čista ljubav prema Bogu. Najuzvišeniji, krajnji stupanj i cilj čiste bhakti pun najfinijih
           osjećaja.
Prema-vatah - onaj koji osjeća veliku ljubav prema svom duhovnom učitelju.
Pritha - Kunti, supruga Pandua.
Purane - osamnaest povijesnih spisa koji predstavljaju dopunu Veda. Najvažniji je Bhagavata
           Purana ili Shrimad-Bhagavatam.
Purusha - Vishnu, inkarnacija Gospodina za stvaranje materije; muški ili kontrolirajući zakon.
Purusha-adhama - Vrhovna Božanska Osoba, pod kojom ostaju sve ostale osobe.
Purusha-avatare - tri glavne Krishnine Vishnu ekspanzije koje imaju ulogu stvaranja,
          održavanja i uništenja materijalnog svemira: Karonadakashayi Vishnu (Maha Vishnu),
          Garbhodakashayi Vishnu i Kshirodakashayi Vishnu.
 
 


  B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
 početak stranice

R

Radha, Radharani, Radhika - najuzvišenija od svih Krishninih bhakta. Vječna pratilja
            Krishne, otjelovljuje savršenstvo službe ljubavi posvećene predanosti. Krishnu se
            uvijek obožava zajedno s Radharani. Radharani kontrolira um Krishne svojom ljubavi.
Radha-kunda - jezero u Vraji, osobno kupalište Radharani.
Raga - vezanost za Krishnu, pri kojem stupnju voljeni pretvara tugu u sreću.
Raga-marga - smjer predane službe u spontanoj ljubavi.
Raganuga bhakti - predana služba stanovnika Vrindavane koja slijedi spontanu službu s
            ljubavi.
Ragatmika bhakti - spontana predana služba stanovnika Vrindavane u skladu sa svojim
            transcendentalnim vezanostima.
Raghunatha Dasa Gosvami - vidi: šestorica Gosvamija.
Rajarishi - kralj Božji poklonik.
Raja-yoga - Patanjalijev proces zamišljanja oblika Apsolutne Istine unutar mnogih oblika.
Rajo-guna - odlika strasti materijalne prirode.
Rama - 1) ime Gospodina Krishne koje znače "Izvor sveg zadovoljstva"; 2) Gospodin
            Ramachandra, Krishnina inkarnacija u ulozi pravednog i savršenog kralja.
Rasa - "osjećaj i draž"; osobiti osjećaj i raspoloženje koje prožima razmjenu ljubavi s
            Krishnom.
Rasa-ples - Krishnina igra u kojoj pleše s gopijama.
Rati - velika vezanost za zanosnu Božju ljubav. 
Ratha-yatra - "Festival kola"; održava se jednom godišnje, najpoznatiji je u Jagannatha
            Puriju, Indiji. Festival u kojemu se procesijom murtija Jagannathe daje prilika svakom
            da vidi Božanstvo, da može vući Njegova kola, sudjelovati u slavlju te masovnom
            pjevanju Svetog Imena.
Ravana - demonski vladar Shri Lanke koji je pokušao oteti Situdevi ženu Gospodina
            Ramachandre, idealnog kralja, koji ga je najzad ubio oslobodivši tako Situ devi i Shri
            Lanku njegove materijalističke vladavine.
Rig Veda - jedan od četiri izvorna sveta spisa.
Rupanuga - sljedbenik Shrila Rupe Gosvamija, onaj koji slijedi ideal neokaljane Krishna
          bhakti na naprednijem stupnju posvećene predanosti manjarije su mu uzor.
Rupa Gosvami - vođa šestorice Gosvamija, vidi: šestorica Gosvamija.
   B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
 početak stranice

S

Sac-cid-ananda - vječnost, znanje i blaženstvo; osobina duše. 
Sadhaka - početni poklonik koji napreduje prema savršenom nivou i slijedi propise.
Sadhana - pravilima i dužnostima regulirana posvećena predanost imajući za cilj probuditi
            uspavanu ljubav za Krishnom. Početnički stupanj naziva se vaidhi-bhakti, a usavršeni
            stupanj raganuga-bhakti ili spontana bhakti. 
Sadhana-bhakti - sljeđenje pravila i propisa predane službe radi razvoja prirodne ljubavi
            prema  Krishni. 
Sadhu - sveta osoba. 
Sadhu-ninda - uvreda zbog kritiziranja vaishnave
Sadhu-sanga - druženje sa svetim osobama. 
Sagarbha-yogi - yogi koji obožava Nad-dušu u obliku Vishnua. 
Sahajiya - kvazi-sljedbenik sa svjetovnom koncepcijom Krishninih zabava. 
Sakhije - pastirice gopije od 12-13 - 15-16 godina; one koje povećavaju Krishninu bračnu
           ljubav i Njegovo uživanje među gopijama. Vidi: gopije
Sakhya-prema - ljubav prema Bogu u prijateljstvu. 
Sakhya rasa - prijateljski odnos s Krishnom. 
Salokya-mukti - oslobođenje. Obitavanje sa istom planetu sa Gospodinom. 
Samadhi - savršena zaokupljenost meditacijom i služenjem Boga. 
Sambandha-jnana - uspostavljanje svog prvotnog odnosa sa Gospodinom. 
Samipya - oslobođenje. Osobni pratilac Boga. 
Sampradaya - neprekinuti lanac učeničkog naslijeđa prema kojeg se prenosi objavljena
            istina. 
Sampradaya-acharije - Shri Ramanujacarya, Madhvacarya, Vishnusvami i Nimbarka. 
Samskara - vedske ritualne svečanosti pročišćenja za najvažnije događaje u životu
           pojedinca. 
Sanatana - vječni, bez početka i bez kraja. 
Sanatana-dharma - vječna religija, bit mantranja maha-mantre.
Sanatana Gosvami - vidi: šestorica Gosvamija.
Sankarshana - vidi: Vasudeva. Također jedno od imena Balarame. 
Sankirtana - skupno slavljenje Boga, posebno pjevanjem Njegova Svetog Imena. 
Sankirtana-yajna - žrtva koja se predlaže za ovo Kali doba; masovno pjevanje Svetog imena,
            Njegovo slavljenje i sjećanje na Njegove igre i zabave.
Sannyasa - odvojeni red duhovnog života.
Sarasvati - božica učenosti. 
Sarupya-mukti - oslobođenje. Imati jednako tijelo poput Gospodina. 
Sarva-karana-karanam - Krishna, uzrok svih uzroka. 
Sat - neograničeno postojanje, vječnost. 
Sattva-guna - guna vrline. Jedna od tri odlike materijalne prirode; vrlina, strast i neznanje
            (sattva-guna, rajo-guna i tamo-guna). Onaj koji je u sattva-guni postaje prosvijetljen
            znanjem o Apsolutnoj Istini i oslobođen griješnih posljedica. 
Satya - istinoljubivost. 
Satyaloka - najviši planet u materijalnom svijetu. 
Satyam-param - Vrhovna Apsolutna Istina, Krishna. 
Sayujya-mukti - oslobođenje. Stapanje u Brahman, Gospodinov sjaj. 
Seva - "služenje, služba". 
Seva-aparadha - uvrede prilikom obožavanja Božanstva. 
Seva-puja - obožavanje Božanstva.
Shabda - transcenentalni zvuk. 
Shad-bhuj - oblik Gospodina Caitanye sa šest ruku. 
Shakshi-gopala - Božanstvo Krishne koji je svjedočio prilikom obećanja starijeg brahmana
            mlađemu. Vidi: Caitanya-Caritamrita. 
Shakti-tattva - osobe koje su potpune ekspanzije Gospodinove unutarnje snage. 
Shaktyavesha-avatara - opunomoćena živa bića koja služe kao inkarnacije Gospodina. 
Shalagrama-shila - Božanstvo. Inkarnacija Narayana u obliku kamena.
Shakti - Gospodinova energija. 
Shambu - vidi: Shiva.
Shankara, Shankaracharya - veliki filozof i tvorac učenja advaite (nedvojnosti) koja naglašava
            neosobnu prirodu Boga i istovjetnost svih duša s nepodvojenim Brahmanom. 
Shanta-rasa - pasivan ili neutralan odnos služenja Gospodina.
Sharanagati - potpuna predanost u bhakti-yogi; potpuno ovisiti o Gospodinu. 
Shastra - sveti objavljeni spis. 
Shastra-cakshuh - vidjeti sve "očima" Veda. 
Shesha-lila - posljednjih 24 godina zabava Gospodina Caitanye.
Shiva - sin Brahme; guna avatara, upravlja materijalnom gunom neznanja (tamo-gunom) i
            uništava materijalni svemir kad dođe vrijeme uništenja. Iako je u svetim spisima
            opisan kao istodobno istovjetan i različit od Vishnua, kao što su to jogurt i mlijeko
            smatra se polubogom i čistim vaishnavom, velikim duhovnim autoritetom jednim od
            najvećih u svemiru. Utemeljitelj je jednog od četiriju izvorna učenička naslijeđa,
          Rudra-sampradaye, putem kojih se od pamtivijeka čisto duhovno znanje prenosi od
            učitelja na učenika. Uzvišeni je vaishnava i stalno meditira o lotosovim stopalima
            Gospodina te naučava potpunu predanost Svevišnjem. 
Sita Devi - vječna pratilja i supruga Gospodina Ramachandre, Krishnina avatara
Shiksha-guru - duhovni učitelj koji savjetuje i vodi u duhovnom životu. 
Shraddha - čvrsta vjera i povjerenje u Boga. 
Shravana - predano služenje slušanja Svetog Imena i Njegovih slava. 
Shri - snaga Božanske Osobe koja održava opstojnost svemira.
Shrimad-Bhagavatam - sanskritski klasik, najpoznatiji od osamnaest Purana znan i kao
            Bhagavata-purana. Prirodni je komentar na Vedanta-sutru od vlastitog autora
            Vedavyase, koji je u 18.000 stihoga predstavio duboko znanje o čistom
            transcendentalnom položaju Krishne, Njegovim bhaktama i posvećenoj predanosti.
            Opisane su igre Svevišnje Božanske Osobe te predstavlja esenciju duhovnog znanja.
            Stoga, poznat je kao zreli plod vedske književnosti. 
Shringara - bračna ljubav prema Bogu. 
Shruti - Vede. 
Shruti-gana - autoritet u vedskoj književnosti. 
Shuddha-bhakti - čista predana služba Krishni. 
Shudra - radnički, uslužni stalež. 
Shuka - papiga.
Shukadeva Gosvami - čisti bhakta Gospodina koji je prije 5.000 godina iznio samu srž
            cjelokupnog vedskog znanja, nakon što ju je i spoznao a što je Shrila Vyasadeva
            zapisao u svom spisu Shrimad-Bhagavatam.
Shyamasundara - "Vrlo lijepi crni oblik", ime Krishne. 
Siddha - onaj koji je shvatio sjaj Brahmana. 
Siddha-loka - planet materijalno savršenih bića. 
Siddhi - savršenstvo u yogi. 
Siddhi-lobhi - onaj koji je pohlepan za materijalnim savršenstvom. 
Smarana - predana služba sjećanja na Gospodina. 
Smarta-brahmana - onaj koji čvrsto slijedi vedske propise na svjetovnom nivou. 
Smarta-guru - kvazi-guru koji učeniku daje samo svjetovno znanje. 
Smriti - spisi koje su pisala živa bića pod vodstvom Boga. 
Stri - ženska osoba. 
Stri-sambhashana - razgovarati sa ženskom osobom. 
Subhadara - mlađa sestra Krishne. 
Sukriti - pobožna djela posvećene predanosti iz života u život. 
Svarupa-shakti - Krishnina unutarnja moć, Radharani. 
Svarupa Damodara - živio je u doba Caitanye Mahaprabhua. Njegov je najbliskiji pratitelj,
            osobni tajnik i savršeno je poznavao Njegove božanske osjećaje. 
Sukriti - pobožne djelatnosti koje su vršene milošću Krishne. 
Surya - božanstvo sunca. 
Sutra - stih koji objavljuje bit znanja na najkraći način. 
Svakiya-rasa - bračna ljubav prema Bogu u skladu sa propisima u Dvaraki. 
Svarupa - prvobitni karakter; za jivu, služenje Krishne.
Šestorica Gosvamija - izravni sljedbenici, poklonici Shri Caitanye Mahaprabhua. Na čelu s
            Rupa Gosvamijem živjeli su isposnički u Vrindavani i po naredbi Krishna Caitanye, za
            dobrobit budućih generacija, razotkrili sveta mjesta Krishninih igara u Vrindavani te
            napisali nebrojeno mnogo knjiga o posvećenoj predanosti, znanosti bhakti-yoge.
            Poznati su kao: Rupa Gosvami, Sanatana Gosvami, Raghunatha Dasa Gosvami,
            Raghunatha Batta Gosvami, Gopala Batta Gosvami i Jiva Gosvami. 
   B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
 početak stranice


T

Tamo-guna - materijalna guna neznanja.
Tamasaha - pokrivač svemira.
Tatashtha-shakti - individualna živa bića, rubna moć Svevišnjeg Gospodina.
Tattva - istina.
Tilaka - sveta glina koja se koristi za označavanje tijela vaishnava.
Tirtha - sveto mjesto.
Treta-yuga - treća yuga.
Triveni - mjesto gdje se susreću tri rijeke u Prayagi.
Triyuga - "Onaj koji se pojavljuje u tri yuge", ime Vishnua.
Tulasi, Vrinda - veliki poklonik u obliku biljke. Ova je biljka vrlo draga Gospodinu, a  njegovi
            listovi se nude uz hranu i na Njegova lotosova stopala.
   B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
 početak stranice


U

Uddhava - Krishnin prijatelj i povjerljiv bhakta.
Upanishade - 108 filozofskih rasprava koje predstavljaju dio Veda.
Upasana-kanda - dio Veda koji se bavi obožavanjem Božanstva.
Urugaya - "Onaj koji je slavljen uzvišenim moltivama", ime Krishne.
Uttama-adhikari - poklonik najvišeg nivoa posvećenog života.
Uttamashloka - "Onaj kojega slave odabranim riječima i stihovima", ime Krishne.
 

   B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
početak stranice


V

Vaidhi-bhakti - posvećena predanost koju bhakte početnici obavljaju u skladu s propisima da
            bi razvili spontanu privrženost za službu ljubavi posvećene predanosti, raganuga
            bhakti. 
Vaikunthe - vječni samoobasjani planeti duhovnog svijeta; "mjesto u kome nema straha ni
            uznemirenja".
Vaikuntha - duhovni svijet u kojem nema uznemirenja.
Vaikuntha-jagat - duhovni svijet.
Vaishnava - bhakta Svevišnjega Gospodina Vishnua.
Vaishnava-aparadha - uvreda pokloniku Krishne.
Vaishya - član trgovačkog, poljodjelnog staleža varnashrama sustava. 
Valmiki - mudrac i bhakta Gospodina koji je napisao čuveni epski spis Ramayanu.
Vanaprastha - smireni život, u kojem osoba napušta dom i putuje sama ili sa suprugom po
            svetim mjestima u pripremi za potpuno odvojenim životom.
Vandana - posvećena služba upućivanja molitvi Bogu.
Vani - riječi duhovnog učitelja, koje su vječne.
Vapu - fizička prisutnost duhovnog učitelja.
Varaha - inkarnacija Krishne u obliku divljeg vepra.
Varne: četiri društvena reda života: brahmana, kshatriya, vaishya, shudra.
Varnashrama-dharma - propisi u društvu pri kojem su osnovani društveni i duhovni redovi 
            života.
Vartma-pradarshaka-guru - onaj koji prvi upućuje u duhovni život.
Vasudeva - otac Gospodina Krishne. 
Vasudeva - Krishna, sin Vasudeve. 
Vasudeva, Sankarshana, Anirudha i Pradyumna - četiri prve ekspanzije Shri Balarame
            koji je izravno ekspanzija Shri Krishne.
Vatsalya-rasa - odnos ljubavi poklonika prema Krishni u ulozi roditelja.
Vayu - zrak, jedan od tri glavnih elemenata materijalnog tijela.
Veda-vada-rata - karmiji koji se zapetljaju u materijalno djelovanje maskirano u duhovno
           djelovanje.
Vede - "Znanje", četiri izvorna sveta spisa i kultura koja se temelji na njima (Rig, Sama,
            Atharva, Yajur). 
Vedavyasa - autor Veda, Purana, Mahabharate i Vedanta-sutre. 
Vedanta-sutra - filozofska rasprava koju je napisao Vyasadeva i koja se sastoji od sažetih
            izreka koje utjelovljuju bit Upanishada.
Vibhuti - sporedna inkarnacija koju posredno opunomoćuje Vrhovni Gospodin.
Vidya - znanje.
Vilasa - simptomi koji su vidljivi na tijelu žene kada sretne svog ljubavnika.
Vipra - brahmana.
Vishnu - Vrhovna Božanska Osoba.
Vishno smarana - posvećena služba sjećanja na Krishnu.
Vishvambhar - "Onaj koji održava cijeli svemir", ime Gospodina Caitanye.
Vishvanatha Cakravarti Thakura - vaishnava acarya, duhovni učitelj u našem učeničkom
            naslijeđu. 
Viraja - rijeka koja dijeli materijalni od duhovnog svijeta. 
Vraja Mandala - vidi: Vrindavana.
Vrajendra - Nanda Maharaja, poočim Gospodina Krishne.
Vrajendra-kumara - "Dijete kralja Nande", ime Krishne.
Vrindavana - 1) transcendentalno prebivalište Gospodina Krishne, poznato kao Goloka
            Vrindavana ili Krishnaloka; 2) gradić Vrindavana u oblasti Mathure, Indija, u kojemu se
            Krishna pojavio prije 5.000 godina. Očitovanje je Krishnina prebivališta na Zemlji. 
    B     C   D     G   H       J     K   L     M       P   R     S   T     U   V     Y
 početak stranice


Y

Yadupati - "Kralj Yadu dinastije", ime Krishne.
Yamaraja - kralj smrti.
Yamuna - sveta rijeka koja teče kroz Vrindavanu gdje se Krishna uvijek igra kao dječak.
Yajna - "žrtvovanje, žrtva". 
Yashoda, Yashoda mati, Yashoda ma, Yashoda devi - Krishnina pomajka; gopi.
Yashoda-nandana - "Sin majke Yashode", ime Krishne.
Yoga - duhovni proces povezivanja sa Svevišnjim, nalazi vrhunac u bhakti-yogi
Yogi - onaj koji se bavi yogom
Yoga-maya -  Gospodinova unutarnja, duhovna energija.
Yogi - sljedbenik osmostruke yoge radi siddhi savršenstva.
Yugala Kishora - transcendentalni mladi par Radha-Krishna.
Yuge - "doba"; postoje četiri yuge koje se pojavljuju u ciklusima; Satya-yuga, Treta-yuga, 
            Dvapara-yuga i Kali-yuga. 
Yudisthira Maharaja - Arjunin brat i najstariji među petoricom Pandava, sinovima Maharaje
            Pandua, cara ove planete. Krishnin čisti bhakta sveti princ kojeg je Shri Krishna
            nakon bitke na Kurukshetri ustoličio kao legitimnog prijestolonasljednika da vlada
            svijetom.
Yugala-piriti - bračna ljubav između Radhe i Krishne. Natrag doma.
Yugala Kishora logo